OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - POBIERZ

2. Opis przedmiotu zamówienia - załacznik nr 5 - POBIERZ

3. Projekt umowy - POBIERZ


 

DYREKTOR  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO  W  BRANIEWIE  OGŁASZA 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  ROBOTY  BUDOWLANE :

NAPRAWĘ  POSZYCIA   DACHOWEGO  NA  BUDYNKU  SZKOŁY

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ

2. OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W URZĘDZIE SKARBOWYM - POBIERZ

3. FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

4. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT - POBIERZ

5. WYKAZ PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH PRZY WYKONANIU ZADANIA - POBIERZ

6. OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI ZADAŃ ZAWARTYCH W SIWZ - POBIERZ

7. OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU ZE SKŁADKAMI W ZUS - POBIERZ

8. OŚWIADCZENIE, ŻE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT NIE TOCZYŁO SIĘ POSTĘPOWANIE Z TYTUŁU NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - POBIERZ

9. UMOWA NA WYKONANIE NAPRAWY POSZYCIA DACHOWEGO - POBIERZ

10. PRZEDMIARY - POBIERZ_1    POBIERZ_2     POBIERZ_3     POBIERZ_4

11. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - POBIERZ

12. PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT  I  WYBORU  WYKONAWCY - POBIERZ

13. OFERTA  ZŁOŻONA  PRZEZ  WYKONAWCĘ -POBIERZ

14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ