Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4 - letnie  po szkole podstawowej - rok szkolny  2022 / 2023

PROFILE KSZTAŁCENIA

JĘZYKI OBCE

LICZBA  ODDZIAŁÓW

LICZBA MIEJSC

WOLNE  MIEJSCA

MATEMATYCZNY

Rozszerzenie: matematyka, język angielski, geografia lub fizyka (realizacja innych przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób)

W ramach lekcji zajęcia z ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości we współpracy z bankami oraz z fizyki i astronomii we współpracy  z  pracownikami naukowymi Planetarium Olsztyńskiego.

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

Rozszerzenie: biologia i chemia, (realizacja innych przedmiotów
w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób)

W ramach lekcji zajęcia w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego i lokalnych instytucji oraz udział w wykładach  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu „Młodzieżowe Spotkania z Medycyną".

Język 1: angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

HUMANISTYCZNY
z elementami psychologii i prawa

Rozszerzenie: język angielski, język polski, geografia lub historia (realizacja innych przedmiot w zakresie rozszerzonym będzie możliwa w przypadku zebrania grupy  minimum 15 osób)

W ramach lekcji zajęcia z psychologami i prawnikami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie, udział
w rozprawach sądowych, warsztaty i konkursy językowe we współpracy z pracownikami naukowymi Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Język 1:
angielski

Język 2:
niemiecki lub rosyjski

1

30

Szkoła oferuje dodatkowo:

 • język ukraiński,
 • SKS, koła przedmiotowe,
 • zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów,
 • dodatkowa nauka języka polskiego (dla obcokrajowców)
 • wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni),
 • Szkolny Wolontariat,
 • zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (spotkania z absolwentami studiującymi na uczelniach wyższych),
 • edukacja kulturalna (wyjścia i wyjazdy do teatrów, muzeum, galerii, bibliotek, centrów kultury),
 • opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, stomatologa,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • wycieczki, zielone szkoły.

Jesteś  ambitny i pracowity. Masz szerokie zainteresowania.

Chcesz  uczyć się w niewielkiej, bezpiecznej szkole, która da Ci dobry start w przyszłość. 

Wybierz Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie !

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na  rok  szkolny  2022/23 do klas pierwszych    

 

L.p.

 Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022r.
do 21 czerwca 2022r. do godz. 15.00

od 26 lipca 2022r.
do 05 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 24 czerwca 2022r.
do 13 lipca 2022r.
do godz. 12.00

Składane razem
z wnioskiem

 3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022r.

16 sierpnia 2022r.

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od  24 czerwca 2022r.
do 22 lipca 2022r.
do godz. 15.00

od 26 lipca 2022r.
do 18 sierpnia 2022r.
do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2022r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022r.
do godz. 14.00

6.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

26 lipca 2022r.
do godz. 12.00

22 sierpnia 2022r.
do godz.12.00

7.

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 27 lipca 2022r.

do 23 sierpnia 2022r.

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2022r.

do 24 sierpnia 2022r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w r. szk. 2022-2023 - POBIERZ (PDF)
Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w r. szk. 2022-2023 - POBIERZ (WORD)
Szkolny Regulamin Rekrutacji na r. szk. 2022-2023 - POBIERZ

PROSIMY O SKŁADANIE  DOKUMENTÓW  W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB PRZESYŁANIE NA ADRES: Liceum   Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Sikorskiego 15
14-500 Braniewo
Dodatkowe informacje: tel. 55 243 23 62
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH PODANA BĘDZIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE.