Historia Liceum Ogólnokształcącego im.F.Nowowiejskiego wiąże się z datą 13.02.1947 roku, kiedy to rozpoczyna swą działalność Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne - pierwsza szkoła średnia w powojennym Braniewie.
        Wydarzenie to poprzedziło wiele starań i zabiegów.Grupa rodziców wystosowała do władz państwowych petycję, która wraz z pismem ówczesnego starosty J.Gawrońskiego skierowana została do Ministerstwa Odbudowy w Warszawie.
Uzasadniając potrzebę otwarcia szkoły średniej, starosta J.Gawroński pisał: "Kwestia dalszego zaludnienia Braniewa w pewnej mierze jest zależna od istnienia gimnazjum, gdyż repatrianci przyjeżdżający tutaj, czy nawet kierowani z innych punktów etapowych do nas, informują się na tychże punktach czy w Braniewie jest gimnazjum i z braku tego jadą do innego powiatu.
Szereg osób już tutaj osiadłych nie mogąc doczekać się otwarcia gimnazjum, gdyż na przeszkodzie stoi tylko brak budynku szkolnego, wyjechało z Braniewa."Starania rodziców i władz miejskich przyczyniły się do uzyskania zgody na otwarcie gimnazjum.
        Pierwszą dyrektorką szkoły została pani Jadwiga Stasiunowa , a pierwszymi nauczycielami byli: pan Henryk Wróblewski, uczący języka polskiego, pan Roman Grynberg, nauczyciel fizyki, matematyki i chemii, pani Henryka Hapko-Habuda, ucząca historii i geografii oraz pan Jan Hapko, nauczający łaciny.
        W ciągu pierwszych lat szkoła przenosiła się do gmachu przy ulicy Kościuszki 118 oraz na ulicę Szkolną. Zmieniali się również jej dyrektorzy. Od 1.02.1949 roku do 31.07.1949 roku funkcję dyrektora pełnił  H.Wróblewski, a następnie pani Henryka Habuda.
        1.11.1949 roku rozpoczęła pracę jako księgowa i sekretarz szkoły pani Zofia Szprenger.  W latach 1953 - 55 pracowała również jako nauczyciel języka francuskiego  (na  część etatu).  1.08.1971 roku,  po 22 latach  pracy w liceum przeszła na emeryturę.        Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w dniach: 22-31 maja 1950 roku w  Ornecie, a zdawało go 17 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymało 16 absolwentów.
W roku szkolnym 1950/51 szkoła przeniosła się do wyremontowanego gmachu przy ulicy Sikorskiego 15. Otrzymała również część pomieszczeń w sąsiednim budynku na internat żeński.Dyrektorem szkoły został Dawid Milkamanowicz. Pracę w szkole rozpoczęli również: Anna Piotrowska-Ogińska, Kazimierz Ogiński, Aleksandra  Mściszowa, Regina Pułjanówna oraz pan Paweł Mond.


Egzamin dojrzałości-pierwszy w całości przeprowadzony w tej szkole złożyło 24 absolwentów.
W gronie pedagogicznym następowały częste zmiany, szczególnie często zmieniali się nauczyciele matematyki, fizyki i chemii.  W szkole przebudowano sale lekcyjne, powiększając je i tworząc pierwsze gabinety.W roku szkolnym 1953/54 dyrektorem szkoły został pan Czesław Bogdański. Pracę rozpoczął również wieloletni nauczyciel fizyki i jej późniejszy dyrektor pan Józef Ćwirko.
Od 1.09.1954 roku rozpoczęli pracę w szkole Zofia i Leon Masilanisowie, oraz nauczycielka matematyki, pani Krystyna Ćwirko.
Kadra pedagogiczna stawała się bardziej stabilna, zasilali ją młodzi absolwenci Wyższych Szkół  Pedagogicznych, którzy osiedlali się w Braniewie.
W roku szkolnym 1955/56 rozpoczął pracę w szkole póniejszy wieloletni nauczyciel przysposobienia obronnego pan Władysław Kawiecki, oraz nauczyciel historii pan Zdzisław Taźbierski.
Przy szkole zorganizowano również wieczorową szkołę licealną dla oficerów LWP.
        W roku szkolnym 1956/57 nastąpiły duóże zmiany organizacyjne. Dyrektorem szkoły został pan Stanisław Kołpacki. Oprócz klas licealnych dołączono do szkoły 3 oddziały szkoły podstawowej, realizując koncepcję szkoły jedenastoletniej (klasy od 5 do 11).
W szkole zrobiło się ciasno, wobec czego przystąpiono do remontu prawego skrzydła na pierwszym piętrze, które nie było używane ze względu na zniszczenia wojenne.
        Po zakończeniu roku szkolnego 1957/58 wyjechała z Braniewa wieloletnia polonistka liceum pani Anna Ogińska. W tym samym roku rozpoczęły pracę jako polonistki pani Maria Anuszkiewicz i pani Krystyna Skrodzka-Imiołczyk.
W następnym roku rozpoczął pracę w szkole nauczyciel wychowania fizycznego pan Edward Imiołczyk.
        Od roku 1960/61 zaczęło powiększać się liczebnie liceum, było już wówczas 5 oddziałów licealnych, a w roku następnym - 6 oddziałów licealnych i tylko 2 oddziały podstawówki.
Dyrektorem szkoły został pan Adolf Gałuszka, przybył także nauczyciel biologii i chemii pan Aleksander Markiewicz.
        W roku szkolnym 1962/63 w szkole było 239 uczniów w siedmiu licealnych
i jednej klasie siódmej. Pracowało w niej 12 pełnozatrudnionych nauczycieli.
        Rok 1965/66 przyniósł szkole zmiany kadrowe. Do Olsztyna przeniósł się dotychczasowy dyrektor Adolf Gałuszka, a funkcję 
dyrektora objął dotychczasowy nauczyciel fizyki pan Józef Ćwirko.
        W związku ze zbliżającym się dwudziestoleciem szkoły rozpoczęto przygotowania do nadania jej imienia i ufundowania sztandaru.Po długotrwałych dyskusjach wybrano imię Feliksa Nowowiejskiego-kompozytora urodzonego na Warmii, autora muzyki do "Roty" i znanego propagatora polskości.
Dnia 20 kwietnia 1966 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie nadało szkole imię, zatwierdzając jej nazwę w brzmieniu: Liceum Ogólnokształcące im. F.Nowowiejskiego w Braniewie.
      
W latach 1966/67-1969/70 szkoła liczyła po 6 oddziałów w związku z przedłużeniem nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat.
Pierwsi absolwenci klas ósmych przyszli do naszego liceum w roku szkolnym 1967/68. Wprowadzono wtedy nowe przedmioty nauczania: wychowanie plastyczne, które prowadziła pani Irena Sajdak, oraz wychowanie muzyczne prowadzone przez panią Danutę Kogut. Również w tym roku rozpoczęła pracę w szkole nauczycielka języka rosyjskiego-pani Danuta Leszkowicz oraz pan Henryk  Szkutnik - nauczyciel fizyki.
W związku z przedłużeniem nauki w szkole podstawowej do lat ośmiu, w roku szkolnym 1969/70 w liceum nie było klasy maturalnej. Był to wyjątkowy rok, w którym nie odbyły się egzaminy dojrzałości.
        W roku szkolnym1971/72 do szkoły przyjęto 106 osób i utworzono z nich 3 klasy pierwsze. Od tego roku szkole zaczęło przybywać klas i nauczycieli. Na studia bez egzaminów wstępnych wytypowano: Tadeusza Minkowskiego, Wojciecha Tomorowicza i Krystynę Drabiuk.
1 września 1972 rozpoczęła pracę w liceum pani Maria Laska-nauczycielka chemii. W tym też roku po raz pierwszy utworzono klasę pierwszą o profilu matematyczno-fizycznym.
        1.09.1973 grono pedagogiczne powiększyło się o panią Krystynę Kaulbarsz - nauczycielkę języka francuskiego i pana Andrzeja Kaulbarsza -geografa.
W roku szkolnym 1973/74 szkoła wytypowała na studia wyższe bez egzaminów wstępnych trójkę najlepszych absolwentów. byli to: Bożena Ćwirko, Miron Kertyczak i Danuta Galik.

        W roku 1974 odszedł ze szkoły wieloletni historyk pan dr Z.Taźbierski, a nauczycielem historii został pan Stanisław Ciszkiewicz. Rozpoczęła również pracę pani Anna Gursztyn, nauczycielka języka polskiego. Rok później, w roku 1975 r, rozpoczął pracę jako kierownik internatu LO i nauczyciel wychowania fizycznego  pan Jan Kiełek oraz pani Leokadia Kowalewska-nauczyciel wychowania fizycznego.
        W związku ze zmianami administracyjnymi w kraju, w roku 1975/76 nasza szkoła została podporządkowana Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu. Dotychczasowy dyrektor pan Józef Ćwirko przeniesiony został służbowo do Szczytna, a obowiązki dyrektora powierzono panu Ryszardowi Kasińskiemu. 

W zbiorczym zakładzie, w ramach którego działało Liceum Ogólnokształcące, przybyły dwa nowe etaty: z-cy dyrektora, którym została pani Krystyna Imiołczyk i bibliotekarki-pani Maria Ciszkiewicz.
        Szkoła dzienna posiadała w tym roku 12 oddziałów. Po raz pierwszy wprowadzono klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Grono pedagogiczne powiększyło się o nowych nauczycieli. Pracę w liceum rozpoczęli: Jolanta Ołownia i Olgierd Falkowski-matematycy oraz Jadwiga Falkowska-biolog.
        Na studia wyższe bez egzaminów zostali skierowani: Jadwiga Użlis, Andrzej Kasiński i Elżbieta Król.
W roku następnym, na studia do Związku Radzieckiego skierowano: Witolda Wiśniewskiego i Iwonę Skuratowicz, a na studia dzienne - Mariana Władykę i Krystynę Bukowską.
        Od roku szkolnego 1975/76 liczba klas w liceum młodzieżowym zaczęła się zmniejszać.

W związku z projektowaną w przyszłości reformą szkolnictwa przyznano szkole limit dwóch oddziałów klas pierwszych. Zmniejszyła się również liczba uczniów w liceum dla pracujących.
       1.03 1977 r. pracę w szkole rozpoczęła pani Brygida Komaiszko - nauczyciel języka niemieckiego.
 Na studia do Zwiazku Radzieckiego wytypowano Annę Sawiak, a na studia krajowe bez egzaminu Jolantę Krawczynską i Jadwige Sołowiej - 1978rok.
        Od 1.09.1978 roku odszedł ze szkoły, obejmując stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, pan Władysław Kawiecki-wieloletni nauczyciel przysposobienia obronnego. Wyjechała też z Braniewa nauczycielka wychowania fizycznego pani Oksana Fedirko. 1.09.1979 roku na etat nauczyciela wychowania fizycznego przyjęto  panią Leokadię Kowalewską.
W szkole było w tym roku 10 oddziałów liceum młodzieżowego, 8 ddziałów liceum dla pracujących i 3 oddziały średniego studium zawodowego.
W roku tym odnotowania godnym był fakt uzyskania przez absolwentkę Małgorzatę Matczuk na świadectwie dojrzałości średniej ocen 5. Została ona wyróżniona odznaką Złota Tarcza z Laurem i skierowana na studia do Związku Radzieckiego.
Na studia krajowe bez egzaminów skierowano-Teresę Chełchowską, Agnieszkę Petrusewicz i Mirosława Makowskiego.
        Na studia do Związku Radzieckiego wytypowano w roku szkolnym 1997/80 Jerzego Szkutnika, a na studia krajowe bez egzaminów skierowano Joannę Łukszę, Irenę Jakubowską i Andrzeja Rejterowskiego.


W latach 1980-1986 w szkole nie odnotowano większych zmian organizacyjnych ani kadrowych.
Liceum młodzieżowe posiadało w tych latach po 10 oddziałów.
Przez dwa lata istniały tylko po dwie klasy pierwsze o profilu podstawowym i biologiczno-chemicznym.
Od roku szkolnego 1985/86 szkoła ponownie przyjmuje uczniów do trzech klas pierwszych o profilu podstawowym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym.
Profil średniego studium zawodowego zmienia się w zależności od potrzeb kadrowych miasta i okolic. Wprowadzono kierunek operatywno-handlowy oraz społeczno-prawny.
W roku 1985/86 wznowiono po kilkuletniej przerwie przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Uczy sie w nim 81 słuchaczy.      

 
W roku 1987 szkoła obchodziła jubileusz 40-lecia..
W minionym czterdziestoleciu szkołę opuściło 1 629 absolwentów (bez absolwentów z bieżącego roku). Większość z nich ukończyła studia wyższe, zasilając szeregi wysoko kwalifikowanej kadry w różnych dziedzinach. Wielu powróciło do Braniewa i pracuje w różnych zakładach naszego miasta. Jest wśród nich duża grupa nauczycieli, lekarzy, inżynierów różnych specjalności, są prawnicy, ekonomiści i oficerowie Wojska Polskiego.
W kronice szkolnej zachowały się z tej uroczystości: fotografie, dyplomy, wpisy zaproszonych gości, nauczycieli i absolwentów szkoły. O szkole tak napisali jej pierwsi absolwenci:
„Szkołę tworzono dla nas – myśmy ją tworzyli. Myśl wnosili nam ukochani nauczyciele, ławki, tablice i wszelki sprzęt wnosiliśmy na naszych młodzieńczych ale krzepkich barach. Uczyliśmy się twierdzeń Pitagorasa, ale także i porad życia. Uczyliśmy się przyjaźni, miłości – wiary i cierpliwości. Jesteśmy jacy jesteśmy – Szkoło nasza cześć Ci”.
Tekst podpisało 31 osób, między innymi: Edmund Wojnowski, Zygmunt Erdt, Tadeusz Imiołczyk, Henryk Kwiatkowski, Halina Orłowska–Owczarek, Jadwiga Krawcewicz, Hanna Komosińska, Mieczysław Radziwiłowicz, Krystyna Skrodzka–Imiołczyk. 
         Pięknie też się wpisali nauczyciele, Anna i Kazimierz Ogińscy:
„Zmieniło się miasto. Odbudowało, wypiękniało. W braniewskim liceum kończy naukę już trzecie pokolenie urodzonych w tym mieście dziewcząt i chłopców. Tak często wraca się wspomnieniami do tamtych pierwszych powojennych lat. Wspomina wspaniałą młodzież, z którą razem uczyliśmy się nie tylko języka polskiego, ale i miłości do miasta i szkoły”.
      A tak wspominał szkołę Zdzisław Taźbierski, długoletni nauczyciel historii:
„W tej szkole zostawiłem osiemnaście lat mojego życia, swej pracy z młodzieżą. Do Braniewa zawsze wracam z radością, pełen najlepszych wspomnień nie do opisania”.
      W roku szkolnym 1988/89 szkoła posiadała już 12 oddziałów, naukę w niej rozpoczęło 342 uczniów. Nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, funkcję tę powierzono pani Jolancie Ołowni. Pracę rozpoczęli: pani Maria Bień nauczycielka języka polskiego, pani Jolanta Pryśko nauczycielka biologii, pan Leszek Dziąg (1/2 etatu) nauczyciel matematyki i informatyki. Wyjechała z Braniewa pani Brygida Komaiszko - nauczyciel języka niemieckiego.
W rok szkolnym 1989/90 szkoła posiadała nadal 12 oddziałów, uczyło się w nich 374 uczniów. Do grona pedagogicznego przybyli nowi nauczyciele: pani Jadwiga Przyborowska, nauczycielka języka niemieckiego, pan Zdzisław Osmański - nauczyciel wychowania fizycznego oraz pan Albin Zakrzewski - nauczyciel fizyki.
      Ilość oddziałów w roku szkolnym 1990/91 nie ulegała zmianie, w szkole dziennej pobierało naukę 388 uczniów. Na emeryturę przeszedł długoletni dyrektor pan Ryszard Kasiński. Stanowisko powierzono dotychczasowej wicedyrektor, pani Jolancie Ołowni. Po wielu latach pracy na emeryturę odszedł też nauczyciel fizyki, pan Henryk Szkutnik (który reaktywował i przez wiele lat prowadził szkolną Drużynę żeglarską, a nauczanie tego przedmiotu powierzono panu Albinowi Zakrzewskiemu.  W 1991 roku na emeryturę odszedł  również wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, trener szkolnej drużyny siatkówki A klasy, kierownik internatu - pan Jan Kiełek. Na etat nauczyciela języka francuskiego została przyjęta pani Jadwiga Mandecka.
       Pracę w szkole rozpoczęła też pani Jolanta Żywiczka – nauczycielka chemii. Po odejściu na emeryturę pani Marii Ciszkiewicz pracę w bibliotece podjęła pani Irena Bratkowska.  W szkole wprowadzono nowy przedmiot – informatykę. Uczył go pan Leszek Dziąg.

        W roku szkolnym 1991/92  po raz pierwszy w historii szkoły odbył się konkurs na dyrektora tej placówki. Wygrał go pan Olgierd Falkowski, dotychczasowy nauczyciel matematyki. Pani Jolanta Ołownia wróciła na poprzednie stanowisko zastępcy dyrektora. Pracę w szkole rozpoczęła Wioletta Łyczakowska, nauczycielka geografii. W roku szkolnym 1993/94 w szkole uczyło się 377 osób. Odszedł do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie pan Leszek Dziąg . W szkole po raz pierwszy zatrudniono pedagoga – panią Barbarę Dytkowską. Pracę w szkole podjęła pani Irena Chrul – nauczycielka języka angielskiego.

      31.08.1995 na emeryturęprzeszła  pani Anna  Gursztyn - nauczycil języka polskiego. Jako emerytka pani Ania przcowała jeszcze przez 5 lat, do roku 2000 w wymiarze 1/2 etatu. Wyjechał też z Braniewa pan Zdzisław Osmański - nauczyciel wychowania fizycznego.
     W roku szkolnym 1996/97 w szkole dziennej naukę pobierało 406 osób. Do grona nauczycielskiego dołączyły: pani Anna Hubisz – nauczycielka języka polskiego, pani Elżbieta Harasim – nauczycielka języka angielskiego oraz panie Wanda Pieciukiewicz  
i  Bernadeta Kryger – nauczycielki informatyki.
          Najważniejszym wydarzeniem  tego roku było 50 – lecie szkoły połączone z III zjazdem absolwentów
Rolę gospodarza pełnił pan Olgierd Falkowski, który między innymi powiedział:
„ Szkoła zawdzięcza swój rozwój nauczycielom pasjonatom…”
Wielu z nich znajdowało się na sali.
Duża liczba byłych uczniów naszego liceum piastuje wysokie stanowiska w wojsku, pracuje w ministerstwach, są lekarzami, inżynierami, prawnikami, nauczycielami lub ekonomistami.  W tej pięknej uroczystości uczestniczyli pierwsi nauczyciele szkoły: Anna Ogińska, Regina Pułjanówna, Karolina Święcicka. Pani Ogińska wspomniała  trudne powojenne lata, gdy „w szkole brakowało sprzętu pomocy naukowych, ale był zapał do pracy, a młodzież garnęła się do nauki”.
Na zjazd absolwentów przybyło wielu uczniów z pierwszych roczników szkoły m.in. Halina Andruszkiewicz–Kozłowska, Edmund Wolnowski, Tadeusz Imiołczyk, Edward Kilanowski, Benedykt Wydorski, Jerzy Figurski, Henryk Kwiatkowski.

Najnowsza historia Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego wiąże się ze wzmożonym ruchem służbowym, reformą szkolnictwa, a także z ważną dla funkcjonowania instytucji nową inwestycją. 

1.09.1998 rku rozpoczął pracę w szkole pan Paweł  Karpowicz,  jako nauczyciel wychowania fizycznego. W tym też roku odeszła na emeryturę pani Krystyna Kaulbarsz - nauczyciel języka francuskiego a w kolejnym - 1999 roku -  v-ce dyrektor pani Jolanta Ołownia -  nauczycielka matematyki, Jej  stanowisko przejął  pan Zbigniew Sztuc - nauczyciel biologii.
W tym samym roku szkoła zaczęła podlegać Starostwu Powiatowemu w Braniewie.
          W roku 2000 podjęła pracę w naszej szkole pani Ewa Szprenger – nauczycielka języka niemieckiego,  pani Teresa Rakowska – nauczycielka historii, oraz pani Elżbieta  Harasim – nauczycielka języka angielskiego. W tym samym roku na emeryturę odszedł wieloletni nauczyciel fizyki - pan Albin Zakrzewski.
Na okres I kadencji Rady Powiatu (1999-2002) Starostą został  pan Tadeusz Bejnarowicz – absolwent naszej szkoły.
             2001 rok to kolejne zmiany. Na emeryturę odeszła Pani Danuta Leszkowicz – nauczycielka języka rosyjskiego, a po odejściu pana Zbigniewa Sztuca, który przeniósł się do innego miasta v-ce dyrektorem został pan Arkadiusz Kurowski. Z pracy w szkole zrezygowała również pani Jadwiga Mandecka.
Rozpoczęa się też budowa, długo oczekiwanej sali gimnastycznej, a jej uwieńczenie przypadło na kolejny rok – 2002. Rok 2002 stał się również ważnym momentem historycznym z racji pierwszego naboru do klas pierwszych zreformowanego 3 – letniego liceum ogólnokształcącego.
W latach 2002 – 2006, kiedy trwała II Kadencja Rady Powiatu obowiązki starosty pełnił także absolwent naszej szkoły – pan Włodzimierz Kunc.
W 2003 rozpoczął pracę w naszym liceum  pan Jacek Biedawski – nauczyciel języka angielskiego.
          Rok 2004 był rokiem wyjątkowym, ponieważ w tym roku odbył się ostatni raz egzamin dojrzałości według starych zasad. 100 % młodzieży opusciło mury szkoły ze zdaną maturą.
         Następny rok – 2005 – przyniósł ze sobą istotną zmianę w postaci matury zdawanej już wg nowych zasad.  120 uczniów klas III zdało swój egzamin dojrzałości      w 100%. 
 W tym czasie zmienił się skład Rady Pedagogicznej. Pani Maria Bożena Bień – nauczycielka  języka polskiego, przeszła na emeryturę, oraz wyjechały z Braniewa panie: Anna Hubisz i Jadwiga Przyborowska.  Od 1 września rozpoczły  pracę w szkole panie: Patrycja Czaplińska i Małgorzata Paszak - uczące języka polskiego, oraz Anna Plasewicz - nauczycielka języka niemieckiego. 
            W 2006 roku podobnie jak w minionym, wszyscy  maturzyści ukończyli  szkołę zdanym egzaminem dojrzałości. Odeszła na emeryturę nauczycielka biologii – Pani Jadwiga Falkowska, nauczyciel historii - Stanisław Ciszkiewicz i nauczyciel – bibliotekarz – Pani Irena Bratkowska, której miejsce zajęła  pani Kamila Portas.
           Z dumą Grono Pedagogiczne przyjęło informację, że kolejny absolwent naszego Liceum – Leszek Dziąg został  wybrany starostą w III kadencji Rady Powiatu Braniewskiego w roku 2006.
Na ten czas przypada szczególna uroczystość –  jubileusz 60 lecia Szkoły.

          Z biegiem czasu następowały w szkolwe  zmiany kadrowe. Pani Kamila Portas – bibliotekarz - w roku 2008 wyjechała z Braniewa. Zastąpiła ją pani Karolina Ciesielska. Dwa lata później, w roku 2010, rozpoczęła pracę w Liceum pani Katarzyna Oleksy – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
          Po przejściu na emeryturę pani Ireny Juszczyńskiej w 2009 roku pieczę nad sekretariatem objęła pani Beata Kałas.

          Z powodu niżu demograficznego stopniowo malała liczba uczniów  w szkole.   Od roku 2009/2010 istniały już tylko trzy oddziały (czasami dwa) dla danego rocznika. Taka sytuacja ma miejsce również w dniu dzisiejszym (2017 r.)       

       Po 9 latach pracy w Liceum – w roku 2010 - ksiądz Leszek Galica został proboszczem parafii  pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie i odszedł ze szkoły . Przez kolejne lata religii uczyli następujący księża: Jarosław Prusaczyk, Jakub Ilczuk, Marcin Brzostek, Mariusz Grankowski, Jarosław Kruszewski oraz Andrzej Semerak.
       W roku 2011 został zatrudniony  jako inspektor  BHP oraz nauczyciel przysposobienia obronnego  pan Seweryn Gutowski.

        Rok 2012 był kolejnym rokiem przełomowym w historii Liceum Ogólnokształcącego  ze względu na otwarcie konkursu na stanowisko dyrektora.
Nowym dyrektorem została pani Jolanta Ryczaj, a dotychczasowy dyrektor pan Olgierd Falkowski po dwudziestu latach sprawowania swojej funkcji odszedł na emeryturę.
W tym samym roku wyjechały z Braniewa panie: Elzbieta Harasim – nauczyciel  języka angielskiego, Teresa Rakowska – nauczyciel historii oraz Patrycja Czaplińska – nauczyciel języka polskiego.
W tym  roku  pracę w szkole rozpoczęła pani Kinga Macura – nauczyciel języka polskiego oraz pan Grzegorz Janicki-nauczyciel matematyki.
        W roku 2014 wyjechała również z Braniewa główna księgowa pani Urszula Sorkowicz. Od tego roku księgowością zajmuje się pani Zofia Nowak.

        W 2014 roku grono pedagogiczne opuściła pani Anna Plasewicz - nauczyciel języka niemieckiego.
Na emeryturę w tym samym roku odeszła pani Leokadia Kowalewska - nauczyciel wychowania fizycznego,  rok później   pani Irena Chrul - nauczyciel jjęzyka angielskiego, a następnie - w roku 2016 - pani Jolanta Pryśko - nauczyciel biologii.
       W 2015 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka angielskiego absolwent naszego Liceum pan Adam Kowalewski a w roku 2016 absolwentka naszej szkoły nauczyciel biologii pani Katarzyna Miszczyńska.
         
      O czystość w naszej szkole dbają panie: Elżbieta Lange, Beata Kościuk, Beata Dorniak oraz Bożena Marek, a konserwator pan Stanisław Jakimczuk okazał się „złotą rączką” nie do zastąpienia.      Przez wiele lat wskaźnik zdawalności matur był bardzo wysoki (około 99%). Uczniowie brali udział i zajmowali wysokie lokaty w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodowych i artystycznych. W latach 2015 -2016 nasze  Liceum otrzymało  tytuł  BRĄZOWEJ SZKOŁY  przyznany przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy", który jest potwierdzeniem wysokiej jakości  SZKOŁY.

       Większość  absolwentów  kończy studia wyższe, zasilając szeregi wysoko wykwalifikowanej kadry w różnych dziedzinach. Wielu nadal mieszka w  Braniewie i  tu  pracuje.  Są wśród nich nauczyciele, lekarze, inżynierowie różnych specjalności, prawnicy, ekonomiści, dziennikarze.

W 2017 r. przypada 70 – LECIE Szkoły połączone ze ZJAZDEM ABSOLWENTÓW
Uroczystość 70-lecia rozpoczęła się dziękczynną mszą św. w Bazylice Mniejszej  pw. św. Katarzyny, którą odprawił Dziekan ks. Leszek Galica. Następnie zaproszeni goście przeszli do sali widowiskowej Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie, gdzie odbyła się uroczysta gala, podczas której dyrektor Jolanta Ryczaj zabrała wszystkich obecnych w sentymentalną podróż, przypominając historię szkoły. Podziękowała wszystkim za współpracę i pomoc w edukacji młodego pokolenia. Szczególne podziękowania skierowała do emerytowanych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obługi, którzy tworzyli historię naszej szkoły. Nie zabrakło również ciekawych i humorystycznych wspomnień prezentowanych na scenie przez absolwentów i byłych pracowników szkoły. Miłym momentem było uroczyste podziękowanie przez dyrektor Jolantę Ryczaj oraz wręczenie nagród wszystkim pracownikom. Podziękowania i przepiękne życzenia od dostojnych gości na długo zostaną w naszej pamięci.  Specjalnym i bardzo wzruszającym momentem było wysłuchanie życzeń od ostatniego żyjącego syna patrona szkoły–Jana Nowowiejskiego przesłanych online z Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Przy okazji jubileuszu odsłonięto szklaną tablicę poświęconą patronowi szkoły, ufundowaną przez rodziców, pracowników szkoły oraz sponsorów. Tablica znajduje się na parterze starego budynku w holu przy głównym wejściu.

Z biegiem czasu następowały w szkole  zmiany kadrowe, w 2018 roku pieczę nad sekretariatem objęła pani Agnieszka Leśniak, absolwentka naszej szkoły. W tym samym roku  nasze  Liceum otrzymało  kolejny tytuł  Najlepsze Licea w Polsce- Brązowa Szkoła  przyznany przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy", który jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy dydaktycznej.

W roku 2019 główna księgowa pani Zofia Nowak przeszła na emeryturę. Od tego roku księgowością zajmuje się pani Izabela Wolak. W tym samym roku nastąpiła zmiana na stanowisku katechety,  zatrudniono księdza Grzegorza Oleksika, który przybył do Braniewa z Olsztyna a ksiądz Andrzej Semerak został skierowany do parafii w Olsztynie.

Rok 2019 stał się również ważnym momentem historycznym z racji pierwszego naboru do klas pierwszych zreformowanego 4– letniego liceum.

Rok 2020 był bardzo trudny. Niespodziewanie rozpoczęła się pandemia koronawirusa
i miliony ludzi na świecie, również w Polsce, zaczęło chorować na wywołaną przez wirus chorobę Covid-19. Chorzy musieli przebywać w izolacji. Pozamykano szkoły i po raz pierwszy w historii oświaty szkoły w Polsce i na świecie przeszły na zdalny system nauczania. Pierwsze lekcje zdalne w naszej szkole odbywały się za pomocą różnych narzędzi elektronicznych, głównie poprzez e-dziennik i komunikatory, następnie poprzez profesjonalną platformę Microsoft Teams, która jest nadal wykorzystywana w edukacji. Okres nauki w trybie zdalnym zmusił całe środowisko szkolne do ekspresowej edukacji w zakresie nowoczesnych technologii, służących kształceniu na odległość.

W roku 2020, ze względu na pandemię, po raz pierwszy w historii liceum nie odbyła się studniówka.                                                       
W roku 2021 pani Wanda Pieciukiewicz–nauczycielka informatyki i fizyki przeszła na emeryturę.
Okres lat 2012-2022 wiąże się z systematycznymi  inwestycjami i modernizacją starego budynku szkoły i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na doposażenie  bazy szkoły. Dyrektor Jolanta Ryczaj z zespołem pracowników administracji i obsługi, we współpracy z organem prowadzącym rozwija szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, doposaża szkołę w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne występując z wnioskami o dofinansowanie ze środków  rządowych i unijnych. Udoskonala bazę szkoły remontując i modernizując pomieszczenia szkolne. Odbywa się kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, remont części poszycia dachowego, remonty sal dydaktycznych (fizycznej, języków obcych, geografii, biologii, wszystkich korytarzy, pokojów nauczycieli, biblioteki). Sala fizyki zostaje zmodernizowana na nowowczesną salę konferencyjną.

 Po raz pierwszy w historii nasza szkoła zrealizowała projekt unijny. W 2019r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie przyznał szkole środki w ramach projektu unijnego „Postaw na LO –nowowczesna baza edukacyjna – dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”.
W związku z tym, przygotowano salę chemiczną, matematyczną, fizyczną, biologiczną, geograficzną i językową na doposażenie w nowoczesne meble, sprzęt i środki dydaktyczne wymieniając instalację elektryczną oraz oświetlenie, wyremontowano ściany, zmodernizowano podłogę. Przygotowano pomieszczenie na siłownię, położone w piwnicy w dawnej salce gimnastycznej, wykonując modernizację instalacji elektrycznej, oświetlenia i podłoża pod podłogę oraz wymieniono okna. Projekt unijny ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez zakup wyposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej, matematycznej, geograficznej i językowej, montaż parkietu w sali treningowej oraz remont podłogi sali gimnastycznej, w tym zakup niezbędnego sprzętu, na który składają się: sprzęt multimedialny (komputery, laptopy, projektory, programy komputerowe, tablice interaktywne, tablety), wyposażenie tematyczne dla każdej z pracowni (np. bryły, kalkulatory, mapy, globusy, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, szkielety i modele biologiczne, odczynniki laboratoryjne, waga elektroniczna i inn.), dodatkowe wyposażenie sal, stoły, krzesła, biurka, szafy, tablice. Wartość projektu to 263 610,16 zł. a dofinansowanie unijne projektu -224 068,64 zł. Efektem realizacji projektu jest poprawa zdawalności egzaminów w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Od teraz czniowie mogą zdobywać wiedzę w profesjonalnych pracowniach a dzięki umowie dyrektor Jolanty Ryczaj  z ministerstwem cyfryzacji  szkoła bierze również udział w  projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na dostarczanie bezpłatnego Internetu.

W 2017r.  zakupiono  program e-dziennik, który udostępniono nauczycielom, rodzicom i uczniom w r. szk. 2018/2019, od tego momentu dzienniki lekcyjne w formie papierowej przeszły do historii. W tym samym roku przystosowano stronę internetową szkoły pod  szkolnego facebooka, na który wrzucane są posty na temat aktualnych wydarzeń i uroczystości szkolnych. W 2018r. wykonano częściowy remont dachu w starej części budynku. Można było zacząć planować remonty auli i pomieszczeń na poddaszu. Wykonano również remont sali gimnastycznej, poprawiając bezpieczeństwo uczniów na lekcjach wychowania fizycznego (renowacja parkietu, ścian i sufitu). W 2019r. zmodernizowano dalszą część instalacji elektrycznej i oświetlenia na I i II piętrze starego budynku. W związku ze szkodą w pomieszczeniach piwnicy po zalaniu ulewnymi opadami deszczu wykonano izolację pionową ściany fundamentowej wraz z opaską w starej części  budynku od strony dziedzińca.

Rok 2020 i 2021 to okres modernizacji dalszej części instalacji elektrycznej-w auli i szatniach. Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej, nastąpiła wymiana tablic rozdzielczych w nowym budynku oraz wymiana oświetlenia w starym i nowym budynku, zmodernizowano pokój nauczycieli, wyremontowano podłogę i ściany pomieszczenia na bibliotekę szkolną w dotychczasowej sali języka polskiego na parterze.

Latem 2021r. rozpoczęła się modernizacja pomieszczeń na II piętrze starego budynku, powstały nowoczesne pracownie języka polskiego, biologii i informatyki. Marzenie pani dyrektor Jolanty Ryczaj o remoncie auli zniszczonej przez lata  opadami deszczu ziściło się latem 2022r. Nowoczesna aula będzie służyć kolejnym pokoleniom.
W latach 2018-2022 uczniowie klas III zdali swój egzamin dojrzałości w 100%. Wszyscy otrzymali świadectwa maturalne. W tym czasie szkoła nawiązała ścisłą i systematyczną współpracę z uczelniami wyższymi: UWM w Olsztynie-cykliczne spotkania z nauką (wykłady naukowców Wydziału Biologii i Biotechnologii w ramach projektu “Wypożycz sobie naukowca”, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach projektu „Młodzieżowe  Spotkania  z Medycyną”, z Uniwersytetem Gdańskim-zajęcia laboratoryjne i warsztaty na  Wydziale Chemii w ramach  „Kawiarni Naukowych" dla chemików, z Uniwersytetem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie w ramach warsztatów psychologicznych, z Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu (dawniejsza PWSZ).

Wysoką efektywność nauczania w latach 2015-2022 potwierdzają certyfikaty jakości w Ogólnopolskim Rankingu  Liceów  Perspektywy -tytuł NAJLEPSZE  LICEA W POLSCE – BRĄZOWA SZKOŁA.  Dnia 1 września 2022r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, dotychczasowa dyrektor pani Jolanta Ryczaj po dziesięciu  latach sprawowania swojej funkcji przeniosła się do pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie, podziękowała serdecznie za współpracę i życzyła całej społeczności Liceum dalszego rozwoju i sukcesów w pracy z młodzieżą-”Jestem wdzięczna  wszystkim, którzy wspierali edukację  naszych uczniów. Praca z tak wyjątkową młodzieżą była ogromną przyjemnością i zaszczytem”. Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Małgorzata Roguszewska.

   

                                                                 Dyrektorzy  Szkoły

 

Jadwiga  Stasiunowa

13.02.1947 – 31.01.1949

Henryk  Wróblewski

01.02.1949 – 31.07.1949

Henryka  Habuda

01.09.1949 – 31.07.1950

Dawid  Milkamanowicz

01.09.1950 – 31.08.1953

Czesław  Bogdański

01.09.1953 – 31.07.1956

Stanisław  Kołpacki

31.09.1956 – 31.08.1960

Adolf  Gałuszka

01.09.1960 – 31.08.1965

Józef  Ćwirko

01.09.1965 – 31.08.1975

Ryszard  Kasiński

01.09.1975 – 31.08.1990

Krystyna  Imiołczyk

01.09.1975 – 31.08.1992 (wicedyrektor)

Jolanta  Ołownia

01.09.1990 – 31.08.1992

Jolanta  Ołownia

01.09.1992 – 31.08.1999 (wicedyrektor)

Zbigniew  Sztuc

01.09.1999 – 31.08.2001 (wicedyrektor)

Arkadiusz  Kurowski

01.09.2001 – 31.08.2010 (wicedyrektor)

Olgierd  Falkowski

01.09.1992 – 31.08.2012

Jolanta  Ryczaj

01.09.2012 – 31.08.2022